Czym jest umowa?

25 Cze

Czym jest umowa?

W świetle przepisów prawnych określonych w kodeksie cywilnym umowa jest złożeniem zgodnych oświadczeń woli przez podmioty, które dążą do jej zawarcia. Można wyróżnić kilka rodzajów umów, a mianowicie: oferta, negocjacje, aukcja oraz przetarg. Obligatoryjnymi elementami umowy są następujące aspekty: umowa powinna określać istotne postanowienia, propozycja jej zawarcia ma mieć konkretny charakter, a także musi być skierowana do adresata, który ma być jej stroną. Jeżeli nie ma powyższych cech, można wówczas uznać, że propozycja umowy nie jest przykładową ofertą, a jedynie zaproszeniem do jej zawarcia.

Proces przygotowania i zawierania umów często ma charakter skomplikowany. Należy bowiem uwzględnić nie tylko sam etap złożenia zgodnych oświadczeń, ale również samo przygotowanie umowy, lub szeregu umów przedwstępnych oraz ewentualne negocjacje pomiędzy stronami.

Czynności dotyczące zawierania umów

Zanim umowa zostanie ostatecznie zawarta musi nastąpić szereg działań. Strony muszą między innymi wymienić się informacjami w związku z zamiarem zawarcia danej umowy. Przykładowe dyskusje nad treścią umowy mogą również prowadzić do zawarcia klauzuli poufności. Warto także pamiętać o wszelkiego rodzaju pozwoleniach czy koncesjach dotyczących treści zawieranej umowy.

Przy zawieraniu umowy należy pamiętać, aby miała ona odpowiednią formę. Najczęstszą formą jest forma pisemna, jednak przepisy legislacyjne nie wyłączają innych form (zwłaszcza w dobie postępu technologicznego).

Pomoc w przygotowaniu umów w ramach działalności kancelarii SMR-Law

Ze względu na specyfikę rodzajów umów, każda z nich wymaga odpowiedniego podejścia i przygotowania. Prawnicy z kancelarii SMR-Law to specjaliści świetnie odnajdujący się w najważniejszych dziedzinach prawa austriackiego, którzy w ramach swojej działalności są w stanie pomóc przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju umów, a także przy sporządzaniu testamentów, pełnomocnictw oraz umów małżeńskich związanych między innymi z podziałami majątków. Oprócz poradnictwa prawnego i wykonywania świadczeń w zakresie najważniejszych gałęzi prawa, jakimi są prawo cywilne, karne, administracyjne czy gospodarcze, pracownicy kancelarii SMR-Law oferują swoje usługi także w sferze działalności prawa ubezpieczeniowego lub reprezentując interesy swoich klientów w sporach procesowych zarówno po stronie podmiotów będących powodem, jak i pozwanym.

Zaufało nam tysiące klientów, którzy pod opieką naszej kancelarii stale rozwijają swoje firmy lub postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami w innych kwestiach – również tych związanych z kończeniem stosunku pracy, budową domu lub ustalaniem regulaminów i wspomnianych wcześniej klauzul poufności. Zapraszamy zatem do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikami kancelarii SMR-Law.